VRIJZINNIG HUMANISTEN

 

Het Vrijzinnig Humanisme is een beweging die stelt dat mensen een eigen verantwoordelijkheid dragen in hun leven en zelf hun weg moeten zoeken. Met een ander woord heet het dat mensen een zelfbeschikkingsrecht hebben. Niemand, ook geen Opperwezen, oerkracht of een God, kan beslissen wat jij in jouw leven doet. Je kiest je levensweg zelf, door jezelf te leren kennen, zelfvertrouwen op te bouwen en een emotioneel evenwicht te vinden.
De mens, het individu staat centraal, maar dit betekent niet dat mensen op een eiland leven waarop alleen zij zelf belangrijk zijn en ze met niemand anders rekening moeten houden. Jezelf ontwikkelen doe je immers door dialoog en gesprek met anderen, doorheen openheid naar anderen toe, door samen kritisch te denken over het leven, enz.
Vrijzinnige humanisten benadrukken dat mensen zelf het onderscheid tussen Goed en Kwaad kunnen maken. Daarvoor hebben mensen geen God nodig. Mensen kunnen zelf oordelen en baseren hun oordeel zowel op hun gevoel als op hun verstand.

In België ontstond het Vrijzinnig Humanisme in de negentiende eeuw wanneer steeds meer mensen zich begaven buiten de ‘Katholieke zuil’. Ze verzamelden zich in verschillende bewegingen die zich de ‘vrijdenkersbewegingen’ noemden. Vanuit deze organisaties ontwikkelden zich twee stromingen in de politiek: socialisten en liberalen. Deze stromingen maakten zich later wel helemaal los uit de vrijdenkersbewegingen.
Na de tweede wereldoorlog werd een nieuwe ontwikkeling ingezet: de georganiseerde vrijzinnigheid. Het Humanistisch Verbond werd opgericht in 1951. Het was een a-godsdienstige vereniging die de nadruk legde op verdraagzaamheid, vrijheid en kritisch denken. Het Humanistisch Verbond hield zich bezig met de vertegenwoordiging van vrijzinnigen in Vlaanderen. Het stond mee aan de wieg van de Unie Vrijzinnige Verenigingen dat een aanspreekorgaan is van de overheid. Men kan er voor allerhande thema’s en info terecht (vb. leven, dood, zingeving, huwelijken…). De meeste vrijzinnige bewegingen in Vlaanderen zijn aangesloten bij het UVV.


Enkele begrippen en symbolen

Onder het woord vrijzinnigheid verstaat men dat ieder mens vrij is in het denken. Niemand heeft verantwoording af te leggen aan een bepaald gezag. De mens is de enige schepper van morele waarden en hij kan hiervoor de eigen verantwoordelijkheid opnemen.

  Kritisch denken en vrij onderzoek staan centraal: men volgt geen dogma’s of geopenbaarde waarheden. Men streeft naar een scheiding tussen Kerk en Staat. Tot slot zijn vrijzinnig humanisten spiritueel ingesteld.

Vrijzinnigheid is dus een methode om kritisch om te gaan met problemen en uitdagingen die we tegenkomen in ons leven en in de samenleving.
Vrijzinnigheid krijgt een fakkel-symbool. De fakkel is het symbool voor het verspreiden van kennis, overtuigingen en geestelijk licht.

Humanisme houdt in dat men belang hecht aan respect voor de waardigheid van de mens en solidariteit met de medemens. De mens staat centraal en men voelt zich verbonden. Ook gelijkwaardigheid van mensen staat centraal. Dit is het basisprincipe voor democratie. Men is gericht op zelfontwikkeling en streeft naar wijsheid en geluk, gemeenschap en genot. Daarenboven heeft men respect voor de natuur. Evidente waarden zijn verdraagzaamheid, openheid, wereldburgerschap, antiracisme, solidariteit, pluralisme.

Humanisme krijgt het Happyman-symbool. Het is een symbool dat het principe ‘de mens staat centraal’ representeert, d.w.z. het feit dat de mens als uitgangspunt en centrale referent wordt gezien van het oordelen en handelen. Dit principe is de kern van het humanistische wereldbeeld. De happyman is dan ook een veel gebruikt internationaal symbool van het humanisme.  

Feesten

Feest tijdens het jaar:
Op 21 juni is het Internationale Dag van het Humanisme. Het is de langste dag van het jaar, die werd uitgekozen tot internationale dag van het humanisme als uiting van optimisme in het leven.

Feesten voor Kinderen:

  • Ritueel bij geboorte
  • Lentefeest: dit is een overgangsfeest voor 6-jarigen.
  • Feest Vrijzinnige Jeugd: overgangsfeest voor 12-jarigen

Vrijzinnig Ontmoetingscentrum
Een vrijzinnig ontmoetingscentrum is een plaats waar vrijzinnig humanisten allerlei activiteiten organiseren, zoals debatten, tentoonstellingen, feesten, lezingen, enz. Ze vergaderen er met de verenigingen en ze ontmoeten elkaar en anderen. Het VOC heeft dus de functie van ontmoeting en gemeenschap.

Humanisten denken rond verschillende levensvragen (wat is de zin van het leven? Waarom besta ik?) en komen samen om rond deze thema’s samen na te denken en te filosoferen. Op deze manier probeert ieder een eigen weg in het leven te vinden.