" Ik zal hier beginnen door het meest belangrijke vers van de Qor'ân aan jullie te reciteren. Dit vers dat we dagelijks reciteren, staat in Soera al Fatiha, hoofdstuk 1 uit de Qor'ân en noemen we "De Openende".
We lezen dit zeventien keer in de verplichte gebeden en nog meer in de aanvullende gebeden.
Dit vers is: "U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp."

iaaka na'boedoe wa iaaka nasta'ien).

De duidelijke betekenis is dat we Allah vragen om ons te helpen Hem te aanbidden. Maar het heeft nog een andere betekenis, welke zeer cruciaal en belangrijk is. De andere betekenis wil zeggen dat Allah dit heelal aan ons heeft onderworpen, aan ons ten dienste heeft gesteld. Het heelal is voor ons (de mens).
De "openende" wordt door de christelijke oriëntalisten soms wel vergeleken met het 'Gebed des Heren ' of' Onze Vader'.


Wanneer we verder zoeken In de Islâm naar de betekenis van deur dan vinden we daar mooie zaken terug en één daarvan is het volgende:


"Allah heeft een deur gemaakt, op dezelfde dag dat Hij de hemelen en de aarde schiep. De breedte van deze deur is net zolang als een reis van 70 jaar. Deze deur is aan de westkant. Hij laat deze deur open tot de Dag des Oordeels. De profeet Mohammed vroeg aan de metgezellen of zij wisten wat deze deur was, zij antwoordden: "Nee, boodschapper van Allah." De profeet Mohammed zei: Deze deur is de deur van berouw."

Hier zien we de Barmhartigheid van Allah weer naar boven komen, hij heeft deze optie voor ons opengehouden jaren voordat wij geschapen waren. De deur is aan de westkant, omdat wanneer de zon van het westen opkomt, de deur pas wordt gesloten.

De profeet Mohammed zei ook: "Een dienaar die een zonde verricht, en daarna goed de wassing verricht, en daarna bidt en om vergeving vraagt, Allah vergeeft hem."
Zo gemakkelijk is het om berouw te tonen, wat houdt ons nog tegen? Allah weet dat de mens fouten maakt, en daarom maakt Hij het zo gemakkelijk voor ons, het enige wat we hoeven doen is het tonen van berouw.

Als God, de Almachtige ons keer op keer vergeeft waarom zouden we elkaar dan ook niet kunnen vergeven?
Als God ons aanvaard met al onze gebreken en met al onze verschillen waarom zouden wij elkaar dan niet aanvaarden met onze verschillen die alleen maar een rijkdom zullen zijn voor de ander.

(Uit een lezing van Amr Khaled)

" Een ander aspect is dat de "deur" openstaat naar een dynamische opvatting van Islam. Wij geloven in de eeuwigheid van de geest van de openbaring van de Qor'ân. In die betekenis is er geen moderne en geen oude islam. Maar wel zijn er moderne en oude opvattingen van de teksten.

Wij geloven dat de deur naar ijtihad (interpretatie en theoretisch werk) openstaat en open moet blijven staan.
Wij geloven dat de religieuze teksten gelezen moeten worden in relatie tot hun doelstelling, en niet altijd volgens de semantiek. Wanneer de context verandert, moet een interpretatie worden gezocht die de betekenis van de tekst in overeenstemming brengt met de nieuwe context.
Dat is wat wij een dynamische opvatting van de islam noemen.
Die dynamiek is ook noodzakelijk om de maatschappij dynamisch te houden en om te voorkomen dat we gevangen raken in verouderde ideeën die ingekapseld zijn in bepaalde, traditioneel sociale patronen en die niets van doen hebben met de doelstellingen van de religie.


De essentie van ijtihad is dat ze open is, en verschillende meningen kan opleveren, meningen die allemaal eenzelfde waarschijnlijkheid hebben, zolang de opinie maar is ingegeven door de integere wil de waarheid te vinden. Maar de werkelijke waarheid is in haar absoluutheid slechts het bezit van Allah De profeet Mohammed leerde ons dat iedereen die ijtihad in praktijk brengt en erin slaagt de waarheid te onthullen twee keer beloond zal worden. Het is de islam zelf, in de woorden van zijn boodschapper, die dynamiek eist in het begrijpen van de islam.

Neija Adouiri